Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Страхові відносини» сприяють розвитку професійного мислення здобувачів вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти отримують знання основ страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Страхові відносини» є оволодіння наступними компетентностями:

здатність аналізувати привабливість та доцільність накопичувальних форм страхування для забезпечення страхового захисту життя та здоров'я себе як громадянина та своєї родини, особистого майна від нещасних випадків, або при виникненні можливих надзвичайних ситуацій на об’єктах;

здатність планувати встановлення відносин безпосередньо зі страховиками або через страхових посередників залежно від можливих надзвичайних ситуацій на об’єктах страхового захисту та ціни страхової послуги.

Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння знаннями нормованих показників вогнестійкості будівель та будівельних конструкцій, методів розрахунку вогнестійкості будівельних конструкцій, сутності стандартних методів експериментальної оцінки показників вогнестійкості будівельних конструкцій, зміни фізико-механічних характеристик бетонів, арматурної сталі металевих сплавів та деревини в умовах пожежі, сутності, фізичного механізму підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань щодо призначення, особливостей конструкції та тактико-технічних характеристик різних видів протипожежної техніки, а також заходів безпеки для особового складу, який приймає участь у гасінні пожежі і порядку організації експлуатації аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки. Крім цього, очікуваними результатами по закінченню курсу вивчення дисципліни є набуття здобувачами умінь та навичок, які пов’язані: з порядком обрання та пріоритетністю застосування відповідних видів протипожежної техніки під час гасіння пожеж; визначенням необхідної та достатньої кількості аварійно-рятувальної, протипожежної, спеціальної техніки використовуючи можливості їх конструктивних і технічних характеристик; оцінкою технічного стану аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки, яка перебуває на оснащенні підрозділів.

Відповідно потреба здобувача у вивченні навчальної дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» для отримання вказаних раніше знань та умінь, які будуть йому необхідні у подальшій професійній діяльності не викликає жодних сумнівів.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Автоматика раннього виявлення надзвичайних ситуацій» є системи автоматичного управління, а саме системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій, до складу яких входять: засоби виробничої автоматики; системи оповіщення про надзвичайні ситуації; системи централізованого спостерігання; інформаційні системи автоматичного контролю та управління технологічним процесом.

Метою викладання навчальної дисципліни "Автоматика раннього виявлення надзвичайних ситуацій" є засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних знань та надбання практичних навичок, що необхідні для вирішення задач, пов’язаних з будовою та роботою засобів автоматичного контролю та управління, що застосовуються у сфері цивільного захисту, у тому числі засобів раннього виявлення пожежі, приладів, що забезпечують контроль безпечного протікання технологічних процесів пожежо- та вибухонебезпечних виробництв, засобів автоматичного гасіння пожежі.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Автоматика раннього виявлення надзвичайних ситуацій" є спроможність  здобувача:

- аналізувати інформацію про наявність розроблених і обґрунтованих заходів з підвищення рівня протипожежного захисту об'єкта; розробляти та пропонувати  обґрунтовані  заходи,  інженерно-технічні  рішення  щодо запобігання  виникненню та поширенню пожеж;

 - аналізувати  стан  протипожежного  захисту  об’єкта  та  ступінь виконання розпорядчих документів з питань забезпечення пожежної безпеки.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація систем безпеки» сприяють розвитку професійного мислення в здобувачів вищої освіти. Отриманні знання застосовують для оцінювання існуючих автоматичних систем протипожежного захисту, які відносяться до систем безпеки. Вони допомагають оцінити результати дослідження, підвищують надійність висновків, дають підстави для теоретичних узагальнень.

Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння побудовою математичних моделей  та способами їх застосування з метою використання цих результатів для правильного проектування таких систем та прогнозування роботи їх у різних початкових умовах виникнення пожежі.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни сприяють розвитку спроможності проводити аудит та перевірку систем автоматичного протипожежного захисту на відповідність вимогам чинних нормативних документів.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що всі розглянуті алгоритми розрахунків систем безпеки, їх оптимізації за різними критеріями,  застосовані на  методиках, які розроблені колективом кафедри, і суттєво відрізняються від класичних підходів.

Курс призначений для формування уявлень про свою професію, майбутню діяльність, шляхи досягнення професійного удосконалення в ній, формування початкових знань на базі основного понятійно-термінологічного апарату пожежної  і техногенної безпеки, які дали б можливість не тільки сформувати знання, уміння і навички з головного предмету своєї спеціальності, але також зрозуміти значення всього переліку дисциплін загальної і професійної підготовки для формування  професійних знань, отримання початкових умінь для вирішення професійних задач.

Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти ознайомляться з основами  роботи засобів раннього виявлення пожежі, засобів автоматичного гасіння пожежі, приладів, що забезпечують контроль безпечного протікання технологічних процесів пожежо- та вибухонебезпечних виробництв.