Соціоекологічна валеологія – це галузь знань, що вивчає теорію, методи організації, технології екологічних процесів, пов’язаних з соціальною екологією та екологією людини та їхній вплив на здоров’я людини.

Важливе місце соціоекологічної валеології в університетській освіті обумовлено критичним етапом розвитку людського суспільства, тими складними умовами сьогодення, що пов’язані з глобальними соціальними, екологічними, медико-демографічними реаліями життя, порівняно з попередніми поколіннями. За нинішніх соціальних умов спосіб життя суттєво змінився. Для людини замість природних створені штучні реалії існування: життєдіяльність переважно у приміщеннях зі штучним мікрокліматом, штучним освітленням, порушенням біоритмів, малорухливим, переважно сидячим способом життя, спілкуванням та комунікаціями у віртуальному світі.

Формування готовності до роботи майбутнього фахівця із застосуванням знань про соціоекологічний вплив на здоров’я людини є важливою складовою загальної професійної підготовки у галузі екологічно повноцінної життєдіяльності людини.

Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Політологія» сприяють розвитку професійного мислення в здобувачів вищої освіти. Даний курс передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського демократичного суспільства, необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України; здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; зберігання та примноження моральних, культурних, наукових цінностей ; досягнень суспільства та закономірностей розвитку предметної області, її місця у системі знань про природу і суспільство, у розвитку техніки і технологій. Відмінною особливістю даного курсу є те, що на лекціях та семінарах розглядаються конкретні аспекти політико-адміністративного устрою України, місце та завдання ДСНС як складової державної безпеки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є основи правових та економічних аспектів інтелектуальної власності у галузі охорони праці.

Програма навчальної дисципліни включає 6 тем, які складені на основі чинного законодавства України та міжнародно-правових актів з урахуванням основних теоретико-методологічних підходів щодо вивчення інституту права інтелектуальної власності, вироблених вітчизняною на зарубіжною правовою наукою.

В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна діяльність людини в різних сферах духовного і матеріального виробництва набуває усе більшого значення. Усі новітні досягнення в сфері науки, літератури, мистецтва, у розвитку наукомістких і високотехнологічних виробництв являють собою результат творчої діяльності людини і є об'єктами інтелектуальної власності. Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, необхідно досить чітко уявляти собі, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в сучасному світі і до яких серйозних матеріальних витрат може привести порушення її прав.

Навчання з дисципліни «Інтелектуальна власність» розпочинається майже в середині освітнього процесу, тому її теоретичні положення виступають певним зв’язком між дисциплінами циклу загальної та професійної підготовки для ефективного засвоєння здобувачами вищої освіти дисциплін циклу професійної підготовки.