Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова для міжнародних тестів» є розвиток іншомовних комунікативних компетентностей слухачів, необхідних для успішного складання міжнародних тестів TOEFL та IELTS.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова для міжнародних тестів» є:

  • ознайомлення зі структурою завдань міжнародних тестів TOEFL та IELTS, вимогами до їх виконання та критеріями оцінювання;
  • формування лексичної та граматичної компетенції відповідно до вимог тестів TOEFL та IELTS;
  • удосконалення навичок і вмінь рецептивної та мовленнєвої діяльності  в умовах усного й письмового спілкування, необхідних для складання міжнародних тестів.