Курс навчальної дисципліни «Уп­равління науковими проектами та інтелектуальна власність» (УНПтаІВ) (компонент ОК 03 у освіт­ньо-науковій програмі (ОНП) «Тех­но­ген­но-еко­ло­гічна безпека» (ТЕБ)) по­кликаний забезпечити теоретичну й прак­тичну основи та усіляко сприяти формуванню у майбутнього науковця з технологій захисту навко­лишнього середовища (ТЗНС) системи тео­рети­ч­­них знань і практичних на­вичок у сфе­рі пла­нування, організації та реалі­за­ції методів управління проекта­ми, методами мережевого планування, ме­тодами імітаційного планування з метою використання цих процедур для вирішення наукових завдань, які виникають в процесі здійснення власних на­укових та науково-практичних досліджень в сфері екологічної безпеки (ЕкБ), ТЗНС та систем управ­лі­ння екологічною без­пекою (СУЕкБ). Важли­вою складовою курсу є вив­чен­ня основних напря­мів нау­ко­вої діяльності з розробки та впровадження по­переджувальних за­ходів в галузі уп­равління науковими проектами при створенні нового наукового продукту та захисту інтелектуальної власності на нього. При цьому кінцевим резуль­та­том нав­чан­ня виступає набуття здобувачами вищої освіти (ЗВО) третього (ос­віт­ньо-наукового) рівня ви­щої освіти ступеня «Доктор філософії» прак­тич­них навичок ство­рення на­укових засад нових техно­ло­гій захисту навко­ли­ш­ньо­го природ­но­го середо­вища (НПС). Стратегічно вищеозначену гло­ба­­льну ціль у цьому курсі за­нять досягають шляхом послідовної реалізації нас­туп­них кроків: ово­лодіння вмінням застосовувати на практиці нормативно-правові акти при за­безпечені правової охорони науково-технічних досяг­нень та творчої продук­ції, вмінням проводити патентні дослідження в пев­ній галузі техніки та оформляти заявку на винахід або інший об'єкт проми­с­лової власності, заявку на об'єкт авторського права, використовувати па­тентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з метою  створення конкурентоспроможної продукції.

Опанування навчального компоненту ОК 03 «Уп­равління науковими проектами та інтелектуальна власність» зай­має 1 семестр, вміщує 3 креди­ти ЄКТС (90 го­дин) та здійснюється у 3 се­мес­трі, тобто на 2 кур­сі підгото­вки. Для очної форми підготовки містить 44 години (22 заняття) аудиторних та 46 годин самостійної ро­боти, з яких 20 годин (10 занять) – лекції, 24 години (12 занять) – прак­тич­ні заняття, пере­д­бачає підготовку і захист 2 модульних контрольних робіт (МКР), за­вер­шу­ється складанням екзамену. Для заочної форми підготовки 16 годин (8 занять) аудиторних та 74 години самостійної ро­боти, з яких 12 годин (6 занять) – лекції, 4 години (2 заняття) – прак­тич­ні заняття.