Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Методи обробки кількісних показників пожежної небезпеки», сприяють розвитку професійного мислення та отриманню здобувачами вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок для організації, проведення експериментальних досліджень та обробки їх результатів при дослідженні кількісних показників пожежної небезпеки, а також систематизація, розширення та закріплення професійних знань і формування навичок самостійного ведення наукової роботи, дослідження та експериментування.

Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз та моделювання в пожежній безпеці», сприяють розвитку професійного мислення та отриманню здобувачами вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок для організації, проведення системних досліджень у сфері пожежної безпеки, здійснення моделювання систем, проведення системного аналізу об’єктів.

Представлений курс розкриває питання про державне регулювання питань управління науковими проектами та інтелектуальної власності в Україні. Значна увага приділяється питанням нормативно-правового забезпечення захисту інтелектуальної власності та юридичній відповідальності у цій сфері.

Дисципліна  "Організація наукови досліджень"циклу професійної (вибіркової) підготовки за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти галузь знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 261 «Пожежна безпека» за освітньо-науковою програмою «Пожежна безпека»

          Розвиток інформаційних технологій, інформатизація наукової діяльності – потужний фактор інтенсифікації та поглиблення досліджень. Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою роботи аспірантів, ад’юнктів і передбачає знання сутності наукових явищ і фактів, вміння виділяти ключову ідею, формувати  логіку дослідницької роботи, здатність формувати концепції, аналізувати процеси, що досліджуються. 

          Реалізація здобувачем освіти дослідницької функції неможлива без застосування сучасних інформаційних технологій, що вимагає володіння практичними навичками застосування інформаційно-пошукових систем, основами обробки інформації з використанням комп’ютерних мереж, створення електронних систем тестування та анкетування, користування електронними бібліотеками та базами нормативних документів, засобами статистичної обробки та аналізу даних досліджень, вміння ефективно працювати з іншомовними електронними документами тощо

         Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни "Інформаційні технології  в практиці наукових досліджень" сприяють розвитку професійних здібностей здобувача вищої освіти до застосування сучасних інформаційних технологій, прикладних програм у науковій діяльності, зокрема, для рішення типових науково-дослідницьких задач.