Як предмет вивчення і дослідження стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки є складовою частиною діяльності формувань ДСНС, а також має безпосереднє відношення до питань технічного забезпечення підрозділів ДСНС та пожежної безпеки України.

Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки має на меті ознайомити майбутніх фахівців з нормативними, технічними і організаційним основами стандартизації та сертифікації; дати теоретичні основи і практичні рекомендації з організації планування якості продукції і послуг на підприємствах і в організаціях; ознайомити з новими методами і принципами стандартизації і сертифікації продукції; навчити використовувати на практиці досягнення сучасної стандартизації, метрології та сертифікації для одержання високих кінцевих результатів у діяльності.

Отримання цих знань є важливим етапом підготовки магістра з пожежної безпеки.

Курс є введенням у проблематику філософії і методології науки. Наука розглядається як сфера людської духовної діяльності, спрямованої на здобуття, обґрунтування та систематизацію інтерсуб’єктивного знання про світ. Відповідно до такого підходу в межах курсу «Філософія і методологія науки» наука вивчається в широкому соціокультурному контексті і в її історичному розвитку. У цьому полягає його навчальна задача. Увага приділяється як виникненню переднауки у традиційних суспільствах, так і становленню класичної науки Нового часу, а також розгляду «великої науки» як феномена сучасної цивілізації.

Навчальна дисципліна «Філософія і методологія науки» розрахована на здобувачів вищої освіти, які навчаються за програмою підготовки магістра. Вона спрямована на створення теоретичного підґрунтя для світоглядної орієнтації здобувачів та є принципово значущою для інтелектуального розвитку молоді.

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова для міжнародних тестів» є розвиток іншомовних комунікативних компетентностей слухачів, необхідних для успішного складання міжнародних тестів TOEFL та IELTS.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова для міжнародних тестів» є:

  • ознайомлення зі структурою завдань міжнародних тестів TOEFL та IELTS, вимогами до їх виконання та критеріями оцінювання;
  • формування лексичної та граматичної компетенції відповідно до вимог тестів TOEFL та IELTS;
  • удосконалення навичок і вмінь рецептивної та мовленнєвої діяльності  в умовах усного й письмового спілкування, необхідних для складання міжнародних тестів.

Вивчення дисципліни, дозволяє опанувати принципи побудови  сучасних автоматичних систем протипожежного захисту,   особливості побудови, тенденції їхнього розвитку,  буди знайомим з методикою проведення експертизи проектної документації,  проведення їх випробувань та визначення технічних характеристик елементів, які входять до їхнього складу. 

Дисципліна дозволяє опанувати   підходи  та методи дослідження пожеж, які є найбільш поширеними об'єктами пожежно-технічної експертизи, ознайомитися з методами дослідження пожеж та пожежної експертизи,  розвинути навички у роботі з речовими доказами, навчитися розуміти отримані експериментальні дані, робити висновки на їх основі.  Крім того вивчення дисципліни дозволяє поглибити знання, що одержані при вивченні інших дисциплін, оскільки питання дослідження пожеж,  встановлення причин їх виникнення та розвитку включають раціональний аналітичний комплекс різноманітних теоретичних знань.

Предметом вивчення дисципліни є підготовка органів управління та підрозділів до гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС), яка включає в себе: вивчення системи управління силами і засобами під час гасіння складних пожеж; розробку і корегування оперативних документів з пожежогасіння; планування і проведення тактичної підготовки начальницького складу; розробку заходів, що забезпечують необхідні умови для успішного гасіння пожеж та ліквідації НС в населених пунктах та різноманітних об’єктах. Вивчення даної дисципліни (освітньої компоненти) дозволить майбутньому фахівцю мати необхідний рівень знань, умінь та навичок для здійснення професійних обов’язків, спрямованих на виконання основного оперативного завдання особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ) під час гасіння пожеж.  

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Організація експлуатації засобів захисту органів дихання та тіла» дозволяють виконувати обов’язки начальника частини під час несення служби, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та гасінні пожеж в непридатному для дихання середовищі у відповідності до вимог керівних документів, а також з урахуванням гендерного аспекту та питань гендерної рівності.

Даний курс передбачає формування у майбутнього фахівця чітких знань і вмінь щодо виконання посадових інструкцій керівного складу в непридатному для дихання середовищі та при організації газодимозахисної служби, з врахуванням:

- вимог нормативно-правових документів щодо організації та діяльності газодимозахисної служби ;

- призначення, принципів будови, тактико-технічних характеристик та організації експлуатації засобів індивідуального та колективного захисту;

- організації дотримання правил безпеки праці під час проведення всіх видів робіт.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що всі практичні заняття проводяться з використанням матеріально-технічної бази кафедри та НПРЧ НУЦЗ України, що дозволяє максимально приблизити до реальних умов відпрацювання питань, які виносяться на заняття.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Організація професійної підготовки особового складу» дозволяють виконувати обов’язки керівного складу пожежно-рятувального підрозділу з організації, проведенню та контролю професійної підготовки особового складу підрозділів у відповідності до вимог керівних документів, а також з урахуванням гендерного аспекту та питань гендерної рівності.

Даний курс передбачає формування у майбутнього фахівця чітких знань і вмінь щодо виконання посадових інструкцій керівного складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, з врахуванням:

-   вимог нормативно-правових документів щодо організації професійної підготовки особового складу в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

-   матеріального та методичного забезпечення навчального процесу в пожежно-рятувальних підрозділах;

-   дотримання правил безпеки праці під час проведення навчання особового складу караулів підрозділу.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що всі практичні заняття проводяться з оформленням оперативно-службової документації та документів табельної звітності за результатами службової діяльності чергових караулів пожежно-рятувальних підрозділів, що дозволяє максимально приблизити до реальних умов організації професійної підготовки особового складу підрозділу.

Однією з найважливіших задач, які стоять сьогодні перед Україною, є забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Актуальність проблеми забезпечення техногенної безпеки зумовлена стійкими тенденціями зростання людських втрат та збитків територіям, що спричиняються промисловими аваріями і катастрофами. Особливо небезпечними є виробництва, в яких використовується велика кількість небезпечних речовин і матеріалів і на яких виникнення навіть локальних пожеж або вибухів за несприятливого збігу обставин може призвести, внаслідок ланцюгового розвитку, до великомасштабних катастроф. У цих умовах важливим завданням є підвищення техногенної безпеки, яке повинно базуватися  на загальновідомих наукових положеннях з урахуванням сьогоднішнього стану розвитку систем безпеки.

Як навчальна дисципліна «Техногенна безпека об’єктів» забезпечує формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління техногенною безпекою об’єктів, що передбачають створення, застосування систем і засобів забезпечення техногенної безпеки об’єктів.

 

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Організація гарнізонної служби» дозволяють виконувати обов’язки керівного складу з   організації гарнізонної служби підрозділів у відповідності до вимог керівних документів, а також з урахуванням гендерного аспекту та питань гендерної рівності.

Даний курс передбачає формування у майбутнього фахівця чітких знань і вмінь щодо виконання посадових інструкцій керівного складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, з врахуванням:

-   вимог нормативно-правових документів щодо організації гарнізонної служб в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

-   постійної готовності чергових караулів до виконання завдань за призначенням;

-   правил безпеки праці під час проведення навчання особового складу караулу та всіх видів робіт.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що всі практичні заняття проводяться з оформленням оперативно-службової документації та документів табельної звітності за результатами службової діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, що дозволяє  максимально приблизити до реальних умов організації гарнізонної служби.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Пожежна профілактика в населених пунктах» сприяють розвитку професійного мислення в здобувачів вищої освіти та дозволяють  виконувати обов’язки державного інспектора з пожежної та техногенної безпеки відповідно до вимог керівних документів.

Даний курс передбачає формування у майбутнього фахівця чітких знань і вмінь щодо організації  нагляду (контролю) за виконанням вимог пожежної безпеки, обґрунтування заходів, спрямованих на усунення порушень, посилення протипожежного захисту.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Пожежна профілактика в населених пунктах» є вивчення нормативних документів з питань пожежної безпеки в галузі будівництва, визначення ролі та місця пожежної профілактики в забезпеченні пожежної безпеки при будівництві та експлуатації об’єктів, опановування методиками визначення відповідності інженерно-технічних рішень у будівлях та спорудах до вимог протипожежних норм та правил пожежної безпеки, опановування розрахунковими методами визначення параметрів протипожежного стану об’єкту.

Навчальна дисципліна «Управління силами та засобами при надзвичайних ситуаціях» циклу професійної (вибіркової) підготовки складена відповідно до спеціалізованої освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 261 «Пожежа безпека».

Предметом вивчення дисципліни є підготовка органів управління та підрозділів до ліквідації надзвичайних ситуацій (НС) та їх наслідків, яка включає в себе: вивчення системи управління силами і засобами; розробку і корегування оперативних документів; розробку заходів, що забезпечують необхідні умови для успішної ліквідації НС.

 

       Основним завданням вивчення навчальної дисципліни "Організація експлуатації протипожежної техніки" є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь з організації експлуатації базових шасі, що використовуються для сучасної протипожежної техніки, з організації заходів  щодо попередження дорожньо-транспортних пригод з транспортними засобами ДСНС України.

       Відповідно предметом вивчення навчальної дисципліни є: протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежне устаткування, технологічне та діагностичне устаткування, яке необхідне для якісного та своєчасного проведення технічного обслуговування та ремонту протипожежної техніки