Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів» є вивчення методів організації та здійснення державного нагляду за діяльністю протипожежного призначення та методик визначення протипожежного стану об’єкта і його критеріїв, складу та функціонуванням систем забезпечення пожежної безпеки об’єктів, оволодіння розрахунковими методами визначення параметрів протипожежного стану об’єкту. Предметом навчальної дисципліни є вивчення методів та технічних засобів забезпечення пожежної безпеки об’єктів, а також методів роботи органів державного нагляду, націлених на забезпечення пожежної безпеки об'єктів

Завданням навчальної дисципліни «Аудит блискавкозахисту будівель і споруд» є набуття здобувачами знань, вмінь щодо виконання оцінювання проєктів систем блискавкозахисту на відповідність вимогам пожежної безпеки та пропонувати необхідні інженерно-технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен отримати:

знання:

- небезпеки дії блискавки та захисту від неї будівель та споруд;

- суті блискавкозахисту, вимог до експлуатації блискавкозахисних пристроїв.

уміння:

- оцінювати пожежну небезпеку влучення блискавки та забезпечувати захист від неї будівель та споруд

- проводити розрахунок систем блискавкозахисту.

Знання отримані під час вивчення освітньої компоненти «Основи ризик-орієнтованого» сприяють розвитку професійного мислення в здобувачів вищої освіти.

Наведений курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння методами оцінки ризиків, побудови дерева відмов та дерева подій, побудови F-N і F-G діаграми, розрахунком надійності системи, імовірності пожежі або вибуху, зменшенням та управлінням ризиками.

Навчальна дисципліна «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка» циклу професійної підготовки складена відповідно до спеціалізованої освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 261 «Пожежа безпека»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчити майбутніх фахівців особливостям будови, використання та експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки, особливостям процесів, що відбуваються під час експлуатації інженерної та аварійно-рятувальної техніки, що використовується підрозділами ДСНС України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підготовці шляхів руху сил ліквідації надзвичайних ситуацій, проведенні інженерної розвідки та забезпеченні життєдіяльності в умовах табору під час ліквідації надзвичайних ситуацій різного походження.

Курс є введенням у проблематику філософії і методології науки. Наука розглядається як сфера людської духовної діяльності, спрямованої на здобуття, обґрунтування та систематизацію інтерсуб’єктивного знання про світ. Відповідно до такого підходу в межах курсу «Філософія і методологія науки» наука вивчається в широкому соціокультурному контексті і в її історичному розвитку. У цьому полягає його навчальна задача. Увага приділяється як виникненню переднауки у традиційних суспільствах, так і становленню класичної науки Нового часу, а також розгляду «великої науки» як феномена сучасної цивілізації.

Навчальна дисципліна «Філософія і методологія науки» розрахована на здобувачів вищої освіти, які навчаються за програмою підготовки магістра. Вона спрямована на створення теоретичного підґрунтя для світоглядної орієнтації здобувачів та є принципово значущою для інтелектуального розвитку молоді.

Вивчення  дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація систем безпеки»  спрямоване на набуття знань та практичних навичок, що необхідні для розв’язання задач, пов’язаних з  моделюванням  роботи   систем автоматичного контролю та управління, у тому числі засобів, приладів та систем, що забезпечують контроль безпечного протікання технологічних процесів, з розробкою оптимальних системи контролю основних параметрів технологічних процесів при врахуванні вимоги технічних регламентів, національних та міжнародних стандартів

Дисципліна дозволяє опанувати   підходи  та методи дослідження пожеж, які є найбільш поширеними об'єктами пожежно-технічної експертизи, ознайомитися з методами дослідження пожеж та пожежної експертизи,  розвинути навички у роботі з речовими доказами, навчитися розуміти отримані експериментальні дані, робити висновки на їх основі.  Крім того вивчення дисципліни дозволяє поглибити знання, що одержані при вивченні інших дисциплін, оскільки питання дослідження пожеж,  встановлення причин їх виникнення та розвитку включають раціональний аналітичний комплекс різноманітних теоретичних знань.

Вивчення дисципліни, дозволяє опанувати принципи побудови  сучасних автоматичних систем протипожежного захисту,   особливості побудови, тенденції їхнього розвитку,  буди знайомим з методикою проведення експертизи проектної документації,  проведення їх випробувань та визначення технічних характеристик елементів, які входять до їхнього складу. 

Предметом вивчення дисципліни є підготовка органів управління та підрозділів до гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС), яка включає в себе: вивчення системи управління силами і засобами під час гасіння складних пожеж; розробку і корегування оперативних документів з пожежогасіння; планування і проведення тактичної підготовки начальницького складу; розробку заходів, що забезпечують необхідні умови для успішного гасіння пожеж та ліквідації НС в населених пунктах та різноманітних об’єктах. Вивчення даної дисципліни (освітньої компоненти) дозволить майбутньому фахівцю мати необхідний рівень знань, умінь та навичок для здійснення професійних обов’язків, спрямованих на виконання основного оперативного завдання особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ) під час гасіння пожеж.  

Курс призначений для здобувачів денної та заочної форми навчання. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Проектування та  експлуатації протипожежної техніки» є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь: з основних принципів конструювання і розрахунку типових вузлів і деталей машин загального призначення стосовно до профілю ДСНС; з організації експлуатації базових шасі, що використовуються для сучасної протипожежної техніки, з організації заходів щодо попередження дорожньо-транспортних пригод з транспортними засобами ДСНС України.

Відповідно предметом вивчення навчальної дисципліни є протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежне устаткування, технологічне та діагностичне устаткування, яке необхідне для якісного та своєчасного проведення технічного обслуговування та ремонту протипожежної техніки.

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова для міжнародних тестів» є розвиток іншомовних комунікативних компетентностей слухачів, необхідних для успішного складання міжнародних тестів TOEFL та IELTS.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова для міжнародних тестів» є:

  • ознайомлення зі структурою завдань міжнародних тестів TOEFL та IELTS, вимогами до їх виконання та критеріями оцінювання;
  • формування лексичної та граматичної компетенції відповідно до вимог тестів TOEFL та IELTS;
  • удосконалення навичок і вмінь рецептивної та мовленнєвої діяльності  в умовах усного й письмового спілкування, необхідних для складання міжнародних тестів.

Навчальна дисципліна «Управління силами та засобами при надзвичайних ситуаціях» циклу професійної (вибіркової) підготовки складена відповідно до спеціалізованої освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 261 «Пожежа безпека».

Предметом вивчення дисципліни є підготовка органів управління та підрозділів до ліквідації надзвичайних ситуацій (НС) та їх наслідків, яка включає в себе: вивчення системи управління силами і засобами; розробку і корегування оперативних документів; розробку заходів, що забезпечують необхідні умови для успішної ліквідації НС.

 Однією з найважливіших задач, які стоять сьогодні перед Україною, є забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Актуальність проблеми забезпечення техногенної безпеки зумовлена стійкими тенденціями зростання людських втрат та збитків територіям, що спричиняються промисловими аваріями і катастрофами. Особливо небезпечними є виробництва, в яких використовується велика кількість небезпечних речовин і матеріалів і на яких виникнення навіть локальних пожеж або вибухів за несприятливого збігу обставин може призвести, внаслідок ланцюгового розвитку, до великомасштабних катастроф. У цих умовах важливим завданням є підвищення техногенної безпеки, яке повинно базуватися  на загальновідомих наукових положеннях з урахуванням сьогоднішнього стану розвитку систем безпеки.                 Як навчальна дисципліна «Техногенна безпека об’єктів» забезпечує формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління техногенною безпекою об’єктів, що передбачають створення, застосування систем і засобів забезпечення техногенної безпеки об’єктів.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Пожежна профілактика в населених пунктах» сприяють розвитку професійного мислення в здобувачів вищої освіти та дозволяють  виконувати обов’язки державного інспектора з пожежної та техногенної безпеки відповідно до вимог керівних документів.

Даний курс передбачає формування у майбутнього фахівця чітких знань і вмінь щодо організації  нагляду (контролю) за виконанням вимог пожежної безпеки, обґрунтування заходів, спрямованих на усунення порушень, посилення протипожежного захисту.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Пожежна профілактика в населених пунктах» є вивчення нормативних документів з питань пожежної безпеки в галузі будівництва, визначення ролі та місця пожежної профілактики в забезпеченні пожежної безпеки при будівництві та експлуатації об’єктів, опановування методиками визначення відповідності інженерно-технічних рішень у будівлях та спорудах до вимог протипожежних норм та правил пожежної безпеки, опановування розрахунковими методами визначення параметрів протипожежного стану об’єкту.

Курс розраховано на ознайомлення здобувачів зі сучасними тенденціями розвитку науки, поглиблення знань щодо розробки методологічної основи наукових досліджень, вибору та формулювання основних складових елементів наукового апарату, визначення та осмисленого використання методів дослідження, ознайомлення з вимогами і стандартами до підготовки та представлення наукових результатів.

Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки», сприяють розвитку професійного мислення здобувачів вищої освіти. Набуття здобувачами вищої освіти відповідних знань та практичних навичок необхідно для розв’язання задач, пов’язаних з оволодінням методами розрахунку похибок результатів вимірювань при проведенні метрологічної атестації або повірки засобів вимірювальної техніки;

- оволодінням опрацьовувати результати вимірювальних експериментів.

Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння знаннями та вміннями щодо вивчення нормативних документів щодо здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення єдності вимірювань у системі ДСНС України;

- вивчення основ метрології та стандартизації;

Відмінною особливістю даного курсу є те, що розглянуті теоретичні відомості підкріплені практичними навичками, які здобувач отримує під час практичних занять та при виконані лабораторних робіт. 

У сучасному світі сьогодні активно йде процес переходу від індустріального до
інформаційного суспільства, а розвиток технічних і програмних можливостей персональних
комп’ютерів створюють нові можливості у повсякденному житті та професійні діяльності.
Стрімкий розвиток глобального процесу інформатизації суспільства радикально змінює
інформаційне середовище суспільства. Нові інформаційні технології поступово проникають у
всі сфери соціальної практики і стають невід'ємною частиною інформаційної культури
суспільства. Інформаційно-телекомунікаційні системи стали невід’ємною частиною
управлінської діяльності в ДСНС України, що потребує від сучасного фахівця певних знань з
інформаційних системи та програмних продуктів.
Даний курс передбачає розширення і поглиблення знань з інформатики та посилення
прикладної спрямованості для здійснення професійної діяльності з урахуванням інформаційних
ресурсів глобальних та локальних мереж під час рішення професійних або наукових завдань у
сфері пожежної безпеки за допомогою інформаційних технологій, застосовувати сучасні
інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення у сфері
професійної діяльності.
Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни сприяють розвитку
аналітичного професійного мислення та дозволяють підготувати фахівця вищої кваліфікації,
сформовані компетенції якого дозволяють використовувати сучасні інформаційні технології в
професійні діяльності та різноманітних сферах життя, нададуть йому здатність опановувати та
застосовувати сучасні інформаційні технології для розв’язання задач у сфері пожежної безпеки.
Сучасний фахівець повинен мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем,
необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою
розвитку нових знань та процедур;здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі
або мультидисциплінарних контекстах. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що
включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є
основою для оригінального мислення та проведення досліджень; критичне осмислення проблем
у галузі та на межі галузей знань.