Навчальна дисципліна «Етика бізнесу» є логічним продовженням освоєння здобувачами вищої освіти спеціальності «Туризм» циклу вибірково професійної підготовки, освоєння якої передбачає підвищення рівня професійної компетенції майбутнього фахівця у сфері туризму, набуття фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок щодо основ етичних принципів, норм і правил взаємовідносин між основними суб’єктами підприємницької діяльності.

Завданням вивчення дисципліни «Етика бізнесу» є надання ґрунтовних знань з теорії ділової етики, розвитку аналітичних навичок вирішення проблем на основі етичних принципів, формування установок притаманних менеджеру та різним стилям керівництва для вироблення стратегії соціального управління, оволодіння знаннями про загальні норми ділового та службового етикету та міжнародного ділового протоколу.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що значна увага приділяється аспекту практичної підготовки майбутніх працівників, які  здатні до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, вміють забезпечувати з ними ефективні комунікації; володіють мистецтвом ведення ділових зустрічей, бесід, протокольними правилами офіційних прийомів; здатні працювати у міжнародному середовищі на основі етичного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

Навчальна дисципліна «Організація туристичного обслуговування» є логічним продовженням освоєння здобувачами вищої освіти спеціальності туризм циклу професійних обов’язкових компонентів, освоєння якої передбачає підвищення рівня професійної компетенції майбутнього фахівця у сфері туризму та набуття їм нових необхідних якостей у сфері послуг щодо організації функціонування служб підприємств готельного та ресторанного господарства в сучасних умовах господарювання, оволодіння міжнародними стандартами, технологією надання послуг та культурою обслуговування туристів.

Увага приділяється усвідомленню здобувачами вищої освіти (далі – здобувачі) базовим принципам функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Висвітлено основні поняття готельно-ресторанної справи, особливості класифікації закладів готельного та ресторанного господарства, функціональну характеристику приміщень та матеріально-технічної бази. Розкрито технологічний цикл обслуговування та вимоги до кадрового забезпечення підприємств готельно-ресторанного господарства. Окреслено перспективи кар’єрного розвитку в готельно-ресторанному бізнесу.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що дисципліна спрямована на формування навичок кваліфікованого фахівця в галузі туризму, який може виконувати планувальні, організаційні та управлінські функції в процесі організації діяльності у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Навчальна дисципліна «Логістика» є логічним продовженням освоєння здобувачами вищої освіти спеціальності «Туризм» циклу загальної (вибіркової) підготовки, освоєння якої передбачає підвищення рівня професійної компетенції майбутнього фахівця у сфері туризму, набуття фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок щодо основ функціонування логістики в туризмі, принципів і методів логістики в туристичній діяльності.

Завданням вивчення дисципліни «Логістика» полягає у ознайомленні з теоретичними основами та науково-практичними концепціями логістики туризму; дослідженні головного туристопотоку та логістичних потоків; дослідженні логістики турфірми, туру та міжнародних туристичних потоків; розкритті логістичних особливостей готельних, інформаційних та фінансових послуг у туризмі; ознайомленні з особливостями транспортної логістики в туризмі; формуванні логістичного мислення, оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для самостійної розробки та вибору прогресивних логістичних процесів.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що значна увага приділяється аспекту практичної підготовки майбутніх працівників, які здатні самостійно розробляти й обирати прогресивні логістичні процеси, визначати сумарну трудомісткість логістичних операцій, які виконуються працівниками туристського комплексу при обслуговуванні туристів, виявляти конкурентоздатність туристичної фірми.

Анотація дисципліни

Сучасний туризм є вагомим чинником соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок надходжень від зростаючих туристичних потоків, залучення інвестицій у формування місцевої інфраструктури, ефективного використання природно-рекреаційних та історико-культурних ресурсів території, її активного включення у національну та міжнародну торгівлю послугами.

Стихійний розвиток країн, міст і регіонів як туристичних дестинацій відходить у минуле, оскільки без наукового обґрунтування та моделювання неможливо реалізувати ефективну стратегію розвитку туристичного потенціалу регіону, передбачити, як саме буде відбуватися процес формування туристичного продукту, які зміни відбудуться у майбутньому і як саме туристична інфраструктура буде реагувати на нові виклики ринку. Щоб ефективно розвиватися, максимально використовувати свій конкурентний потенціал, вирізнятися на фоні інших дестинацій, туристичний центр повинен мати науково обґрунтовану стратегію сталого розвитку, яка виступає дорожньою картою для управління туристичною галуззю регіону в контексті загального соціально-економічного прогресу та екологічного благополуччя.

Навчальна дисципліна «Організація туристичних подорожей» є одним із навчальних курсів програми підготовки фахівців з туризму.

Увага приділяється наданню здобувачам вищої освіти (далі – здобувачі), які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» відповідних навичок і вмінь щодо особливостей організації подорожей у туристичній діяльності.

Навчальна дисципліна "Організація туристичних подорожей" розкриває умови та принципи діяльності туристичних підприємств на ринку України, створення та їх функціонування, технологію створення туристичного продукту та формування його асортименту. 

Крім того, навчальна дисципліна висвітлює принципи формування програм перебування туристів, розкриває питання транспортних подорожей та перевезень туристів у структурі турпродукту, висвітлює основні етапи формування світової транспортної мережі та їх вплив на розвиток туризму, технологію організації транспортної подорожей і перевезень туристів різними видами транспорту, особливості безпеки туристичних подорожей, види туристичних формальностей та умови їх виконання, претензійну роботу в туризмі.

Перевезення подорожуючих до місць відпочинку, круїзні та залізничні тури, яхтинг та інше є невід’ємними складовими туристичної галузі. Відповідно вивчення здобувачем дисципліни «Транспортне забезпечення в туризмі» дозволить отримати йому знання щодо характеристик різних видів транспорту, правил пасажирських перевезень, форм взаємодії туристичних фірм та перевізників, а також характеристики транспортних систем різних країн світу.

Набуті знання по закінченню курсу вивчення цієї дисципліни без сумніву дозволять підвищити рівень підготовки майбутнього фахівця та допоможуть йому в подальшій практичній діяльності.

Мета викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; прищеплення стійких навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та використання прикладного програмного забезпечення для рішення різноманітних науково-технічних задач за фахом.

Навчальна дисципліна «Іміджелогія і реклама в туризмі» є введенням в проблематику іміджелогії та реклами в туристичній діяльності. Досліджуються особливості формування позитивного іміджу та вдалої піар-компанії, що сприяє розвитку туристичної фірми та виступає як основа правильної маркетингової політики, створення якісного туристичного продукту, оптимізації роботи туристичної компанії для залучення нових клієнтів. Увага приділяється як наданню здобувачам вищої освіти (далі – здобувачі) – майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості провадження PR-роботи та ресурсів туристичної компанії щодо можливості їх використання в туристичній діяльності для формування іміджу організацій і різноманітних послуг у туристичній сфері, так і наданню навичок і вмінь зі створення іміджу особистості, туристичної організації чи продукту з урахуванням об’єктивних передумов і чинників впливу.

Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є вивчення основних понять, систем і алгоритмів іміджології та PR; набуття практичних навичок вирішення конкретних іміджологових завдань; формування умінь творчого пошуку резервів удосконалення іміджологової діяльності підприємства.

Навчальна дисципліна «Планування і організація туристичного бізнесу» є логічним продовженням освоєння здобувачами вищої освіти спеціальності «Туризм» циклу вибірково професійної підготовки, освоєння якої передбачає підвищення рівня професійної компетенції майбутнього фахівця у сфері туризму та набуття нових необхідних якостей у сфері послуг щодо організації туристичного бізнесу в Україні.

Увага приділяється наданню здобувачам вищої освіти (далі здобувачі) відповідних навичок і вмінь щодо створення та організації діяльності підприємств туристичного бізнесу.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що значна увага приділяється аспекту практичної підготовки майбутніх працівників, які самостійно визначають стратегію діяльності туристичного підприємства; розробляють основні засновницькі документи для відкриття туристичного підприємства; формують туристичний продукт; визначають та формують ресурсне забезпечення діяльності підприємства туристичного бізнесу; здійснюють економічне обґрунтоване корегування цін на послуги туристичного підприємства; визначають напрямки рекламної політики туристичного підприємства та організовують його рекламну діяльність. 

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в туристичній діяльності» є одним із професійно-орієнтованих курсів програми підготовки фахівців з туризму. Цей курс спрямований на отримання знань щодо побудови та організації системи обліку на підприємствах туристичної сфери з урахуванням специфічних особливостей його ведення в сучасних умовах господарювання. У процесі освоєння курсу здобувачі вищої освіти засвоюють теоретичні основи та практичні навички з бухгалтерського обліку в туристичному бізнесі.

Увага приділяється наданню здобувачам вищої освіти (далі – здобувачі) теоретичних знань і практичних навичок у питаннях методології організації системи обліку в сфері туризму, використання ними облікової інформації для складання фінансової , податкової  та ін. видів звітності, прийняття відповідних управлінських рішень з урахуванням сучасних економічних тенденцій в галузі туризму.

Курс «Спеціалізований туризм» спрямований на формування системи теоретичних знань щодо видів спеціалізованого туризму, їх ресурсного, інфраструктурного забезпечення та практичних вмінь формування спеціалізованих турів відповідно до мети подорожі туристів.

Увага приділяється усвідомленню здобувачами вищої освіти (далі – здобувачі) необхідності, ролі та значимості якісного розвитку спеціалізованого туризму в Україні, що позитивно позначиться на інвестиційному кліматі і зовнішньоекономічному іміджу держави; ознайомленню з найважливішими теоретичними і практичними розробками, експериментальними, прикладними та статичними дослідженнями вітчизняними та зарубіжних економістів, маркетологів і менеджерів у сфері спеціалізованого туризму; підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх фахівців за допомогою отримання ними теоретичної та практичної підготовки в галузі спеціалізованого туризму.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що під час аудиторних занять здобувачі не тільки засвоюють концептуальні теоретичні основи спеціалізованого туризму, але й на дійсних практичних матеріалах знайомляться з особливостям функціонування туристичної галузі, самостійно здійснюють моніторинг туристичної діяльності та туристичної активності, інтерпретують, аналізують та систематизують туристичну інформацію, презентують туристичний інформаційний матеріал.

Анотація дисципліни

Роль страхування в сучасному світі надзвичайно висока. Воно охоплює всю систему економічних відносин як усередині окремо взятої країни, так і в процесі міжнародного співробітництва держав. Всесвітній розвиток цього сектора економіки, призначеного для відшкодування можливих непередбачених втрат, визначається розвитком сучасного життя. Різке звужен­ня обсягів державної власності, розвиток договірних відносин в умовах нестабільної економіки, зростання імовірності стихійних лих, екологічних і техногенних катастроф, епідеміологічна обстановка, яка постійно погіршується, безпрецедентні акти цивільної непокори, міжнародного тероризму створюють високий рівень ризику в будь-якій сфері діяльності людини і, відповідно, потребу в захисті, який і надає страхування.

В умовах сучасного розвитку туристичної галузі фахівець з надання
туристичних послуг повинен володіти глибокими знаннями сфери
страхування, вміти застосовувати їх на практиці під час виробничо-технологічної діяльності. Особливості страхування в туризмі стосуються безпосередньо страхування туристів від потенційних загроз, які пов’язані з туристичними мандрівками. Подорожуючи за кордон, турист в будь-якому випадку стикається  з певними  екстремальними обставинами: зміною клімату, хімічного складу води, іншим режимом та складом харчування, незнанням мови, культури та особливостей законодавства іншої країни та безліччю інших, що автоматично пов’язані з ризиком та  небезпекою. 

 

Анотація дисципліни

Навчальна дисципліна «Курортологія» розкриває теоретичні та практичні основи курортології і санаторно-курортного лікування. Формування сучасного ринку санаторно-курортних послуг зумовлене зростанням популярності здорового способу життя і потреби населення в якісних і відповідних за ціною курортно-оздоровчих послугах. Сьогодні все більше уваги приділяється використанню природних лікувальних факторів, як в умовах перебування в санаторно-курортних закладах, так і в домашніх умовах.

Анотація дисципліни

У сучасних умовах, як науковий базис, що обумовлює стратегічний розвиток України в доступній для огляду перспективі, виступає концепція розвитку туристської діяльності як комплексної діяльності, заснованої на використанні ініціативи, економічної самостійності та інноваційних можливостей бізнес – суб’єктів національного ринку і його територіально галузевих складових. Саме туристська індустрія з її інноваційно-стратегічним потенціалом може створити необхідні умови для досягнення виробничо-економічної стабільності, активізації інвестиційних потоків, підвищення ефективності використання інвестицій і формування реальних передумов для поступального зростання та якісного вдосконалення соціально-економічних процесів.

Механізмом, здатним ініціювати широкий розвиток туристської індустрії, активізувати діяльність у ній, який забезпечує досягнення її результативності в динамічних умовах ринкової кон’юнктури, є впровадження в управлінську практику принципів і методів маркетингу.Успішна діяльність туристського підприємства залежить правильного визначення та послідовного здійснення маркетингової політики. Розвиток туристського ринку в Україні формує умови для цілеспрямованої та комплексної маркетингової діяльності. Адже маркетинг забезпечує обґрунтованість управлінських рішень, виробничої, фінансової та збутової сфери підприємства, дозволяє привести у відповідність попит і пропозицію на ринку. Саме цим і обумовлюється актуальність навчальної дисципліни «Маркетинг у туризмі», визначається її мета і задачі.

 

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Технології туристичної діяльності» продиктована високими темпами розвитку інформаційних технологій. Великі обсяги валютних надходжень, інформаційне забезпечення організацій, що працюють у галузі туризму та готельного бізнесу, та, як наслідок, розширення процесів глобалізації активно впливають на розвиток туристичної індустрії. Ця галузь охоплює сукупність різноманітних транспортних, сервісних, торговельних та інших територіально розподілених організацій і підприємств, узгодження дій яких сьогодні є неодмінною умовою задоволення попиту на туристські товари й послуги.  

Даний курс має важливе практичне значення, оскільки відображає діяльність туристичних підприємств в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни сприяють розвитку аналітичного професійного мислення та дозволяють підготувати фахівця вищої кваліфікації, сформовані компетенції якого дозволяють використовувати сучасні технології в туристичній діяльності.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені
навчальної дисципліни «Світовий туризм» для підготовки здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Туризм».
Зосереджується увага на формуванні у здобувачів вищої освіти
фундаментальних знань про світовий туризм як складне соціально-економічне
явище, його видову структуру, особливості організації та діяльності
міжнародних туристичних підприємств, а також технології комплектування,
просування й продажу ними турів і механізми їх державного регулювання.
Конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного
матеріалу здобувачами вищої освіти за туристичною спеціальністю. Крім того,
він буде також корисним для науково-педагогічних працівників і науковців,
фахівців сфери туризму та інших зацікавлених осіб, які займаються плануванням
й організацією відпочинку та туризму.


Курс лекцій с складовою частиною методичною забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Туризм».
Зосереджується увага на формуванні у здобувачів вищої освіти фундаментальних знань про нормативно-правове регулювання туристичної сфери в Україні, його систему, а також особливості правового регулювання туристичної діяльності за кордоном.
Конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу здобувачами вищої освіти за туристичною спеціальністю. Крім того, він буде також корисним для науково-педагогічних працівників і науковців. фахівців сфери туризму та інших зацікавлених осіб, які займаються плануванням й організацією туристичної діяльності.

Навчальна дисципліна «Організація анімаційної діяльності» є логічним продовженням освоєння здобувачами вищої освіти спеціальності туризм циклу професійних обов’язкових компонентів, освоєння якої передбачає підвищення рівня професійної компетенції майбутнього фахівця у сфері туризму та набуття їм нових необхідних якостей у сфері послуг щодо організації дозвілля та анімаційного обслуговування туристів, як найважливішого чинника сучасного відпочинку та подорожей.

Однією з передумов входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору є забезпечення підготовки майбутніх фахівців з туризму відповідно до міжнародних вимог. Пошук інноваційних підходів до формування компетентного фахівця з туризму, який вирішуватиме складні завдання для подальшої успішної діяльності у сфері туризму й рекреації актуалізує роль майбутнього фахівця з туризму, здатного розуміти сучасні тенденції розвитку рекреаційно-оздоровчої сфери, використовувати різні види й форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя споживачами туристичних послуг.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що під час аудиторних занять здобувачі не тільки засвоюють конкретні теоретичні аспекти організації анімаційної діяльності, але й самостійно розробляють авторські анімаційні програми, що можуть  застосовуватися як на вітчизняних так на закордонних туристичних підприємствах.

Анотація дисципліни

Навчальна дисципліна «Основи туризмознавства» є професійним обов’язковим освітнім компонентом, який спрямований на вивчення особливостей організації та умов розвитку туризму в Україні та світі.

Навчальна дисципліна «Основи туризмознавства» покликана допомогти студенту досягнути розуміння сутності діяльності фахівця туристичної сфери, закономірностей процесу розвитку туризму в світі та в Україні, осягнути сутність правил сертифікації, стандартизації туристичних послуг, забезпечення безпеки туристів, формування туристичної політики, діяльності міжнародних туристичних організацій. У процесі вивчення дисципліни студенти мають усвідомити процеси формування туристичної політики, налагодження взаємодії між організаціями, державами. Окрім цього основи туризмознавства як навчальна дисципліна покликана сприяти формуванню у студентів здібностей до самооцінки, самоконтролю, самореалізації, досягти розуміння логіки формування туризму.

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Туристські ресурси України» продиктована сучасними тенденціями розвитку рекреаційної та туристичної діяльності як в цілому у світі, так і в Україні. Ознайомлення з туристсько-рекреаційними ресурсами окремих регіонів України, виявлення особливостей їх сучасного використання в туристсько-рекреаційній діяльності, встановлення проблем та перспектив розвитку національної індустрії туризму є важливою складовою підготовки фахівців у галузі туризму. Увага приділяється як формуванню у здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі) розуміння теоретичних основ дисципліни, її понятійного-термінологічного апарату, так і формуванню почуттів прекрасного, відповідальності, любові до своєї майбутньої професії.

Даний курс передбачає розширення і поглиблення знань з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України» для розв’язання різноманітних наукових та прикладних задач у галузі знань «Сфера обслуговування». Отримані знання застосовуються при виконанні здобувачами курсової роботи, а також у професійній діяльності.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни сприяють розвитку аналітичного професійного мислення та дозволяють підготувати фахівця вищої кваліфікації, сформовані компетенції якого дозволяють використовувати сучасні методи проектування різноманітних туристичних турів і маршрутів.

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Туроперейтинг» продиктована сучасними тенденціями розвитку ринку туристичних послуг, створення нових умов господарської діяльності для туристичних підприємств. Загострення конкуренції за споживача змушує туристичні фірми по-новому підходити до розробки й формуванню турів. Туроперейтинг є новим поглядом на проблему формування туристичних пропозицій, оскільки базується не лише на засобах комплектації послуг, виборі партнерів і постачальників, але й, насамперед, на маркетинговому підході до діяльності туристичних підприємств в цій галузі. Від вивчення запитів споживача до створення туристичного продукту, який максимально повно відповідає цим запитам, – ось новий погляд на формування та надання комплексу туристичних послуг.

Даний курс має важливе практичне значення, оскільки відображає діяльність кампаній туроператора в сучасних умовах. Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни сприяють розвитку аналітичного професійного мислення та дозволяють підготувати фахівця вищої кваліфікації, сформовані компетенції якого дозволяють використовувати сучасні методи проектування різноманітних туристичних турів і маршрутів.

Конспект лекцій є одним із найважливіших складових елементів
методичного забезпечення дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» за
спеціальністю «Туризм». Ознайомлення з основами екскурсійної справи є
важливою складовою підготовки фахівців, відповідає сучасним запитам і
тенденціям розвитку туристичної галузі України.
В конспекті лекцій розглядаються теоретико-методологічні засади
екскурсійної діяльності, особливості підприємництва у сфері екскурсійних
послуг, технологія проектування екскурсій, методика та техніка їх проведення,
особливості професійної майстерності екскурсоводів тощо.
У методичному плані конспект лекцій може бути використано при
проведенні контрольних замірів знань з навчального модулю дисципліни
«Організація екскурсійної діяльності», заліків та іспитів, виконанні
індивідуальних завдань щодо самостійної роботи студентів зі спеціальності
«Туризм».

Навчальна дисципліна «Менеджмент з туризму» є введенням в проблематику менеджменту туристичної діяльності. Розглядаються загальні закономірності й принципи розвитку менеджменту туризму, основні елементи туристських організацій, система, структура, функції, методи і стиль управління підприємствами в туристичному бізнесі, особливості кадрового забезпечення, в тому числі критерії добору працівників підприємств туристичної індустрії. Увага приділяється як наданню здобувачам вищої освіти (далі – здобувачі) – майбутнім фахівцям відповідних навичок і вмінь реалізації своєї управлінської ідеї та результатів праці на користь організації та суспільства, так і формуванню лідерських якостей, уявлення про мистецтво спілкування й організації проведення ділових нарад і переговорів, навичок в управлінні конфліктами і стресами, що виникають на підприємствах туристичної індустрії.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що під час аудиторних занять розглядаються не тільки конкретні теоретичні аспекти менеджменту туризму як управлінської технології в ринковій економіці, але і має практичне спрямування та забезпечує кваліфіковану професійну підготовку майбутніх фахівців в нових соціально-економічних умовах та в умовах розвитку туристичного бізнесу України

Навчальна дисципліна «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» є введенням в проблематику краєзнавчої, країнознавчої освіти та наукового напряму географії туризму. Сьогодні в Україні настала вельми сприятлива ситуація для розвитку даних напрямів. Зростання потреби в знаннях з цих напрямів можливо спостерігати на різних рівнях, як на професійному, так і серед широких верств населення. Це пояснюється піднесенням рівня національної самосвідомості, зростанням інтересу як до загальної історії України в цілому, так і своєї малої Батьківщини – рідного краю, власного коріння, а також до історії інших країн і народів. Найкращим засобом отримання таких знань є здійснення туристських подорожей та екскурсій, оскільки саме туризм як галузь індустрії і спосіб життя базується на відвічній потребі людини у пізнанні навколишнього світу, природи, культури та її схильності до мандрів, першовідкриттів, пересування у просторі та часі.Навчальна дисципліна «Інфраструктура туризму» є введенням в проблематику туристичної індустрії, сприяє формуванню ідей і поглядів про інфраструктуру туризму та отриманню практичних навичок щодо організації і управління діяльністю туристичного підприємства у галузі просування туристичного продукту. Під туристичною інфраструктурою розуміється комплекс видів діяльності щодо створення умов для реалізації туристських послуг, а також сукупність різноманітних об’єктів – соціальних інститутів, організаційних структур та нормативно оформлених процедур, що забезпечують безпечне функціонування та взаємодію суб’єктів туристичної діяльності, регулюють рух матеріальних, фінансових, інформаційних потоків між ними та навколишнім (соціальним і природним) середовищем. Увага приділяється як формуванню професійних рис, умінь, так і формуванню почуттів прекрасного, відповідальності, любові до своєї майбутньої професії.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що під час аудиторних занять розглядаються конкретні теоретичні й практичні питання становлення, розвитку, організації та функціонування інфраструктури туризму як важливого чинника формування конкурентоспроможної туристичної галузі України у світовому розподілі праці.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені
навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» для підготовки здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
«Туризм».
Зосереджується увага на формуванні у здобувачів вищої освіти
фундаментальних знань про системи організації діяльності населення для
відновлення фізичних і духовних сил, моделі державної підтримки рекреації як
соціально значущого процесу, а також потенціал рекреаційних комплексів світу
та методи оцінки механізмів їх ефективного функціонування.
Конспект лекцій розроблено для самостійного опрацювання лекційного
матеріалу здобувачами вищої освіти за туристичною спеціальністю. Крім того,
він буде також корисним для науково-педагогічних працівників і науковців,
фахівців сфери туризму та інших зацікавлених осіб, які займаються плануванням
й організацією відпочинку та туризму.