Метою викладання навчальної дисципліни “Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології” є формування та розвиток у студентів основ технологічного та системного мислення, підготовка фахівців, що мають загальне уявлення про методи математичного моделювання типових хіміко-технологічних процесів та здатні застосовувати ці методи на практиці.

Завданням вивчення дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології» є навчити слухачів орієнтуватися в методах математичного моделювання та можливостях застосування електронно-обчислювальних машин, сформувати уявлення про значення математичного моделювання, можливості та перспективи сучасних інформаційних технологій, виробити навички володіння методами математичного моделювання, прийомами роботи у програмах стандартного комплекту поставки OC Windows і Microsoft Office та спеціалізованих пакетах прикладних програм при дослідженні хіміко-технологічних систем.

 

Дисципліна "Аварійно-рятувальні роботи з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях" є важливою складовою частиною підготовки майбутніх рятувальників до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вона відображає зміст професії фахівця оперативно-рятувальної служби на підставі вивчення закономірностей розвитку аварійних ситуацій з викидом небезпечних хімічних та радіаційно-небезпечних речовин, освоєння принципів оцінки обстановки, розрахунку сил та засобів для проведення рятувальних робіт та їх організацію. 

Дисципліна розглядає проблеми та задачі, які виникають у ході організації та виконанні аварійно-рятувальних робіт, а також способи їх вирішення. Як прикладна професійна дисципліна «Аварійно-рятувальні роботи з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях» узагальнює та використовує практичний досвід, методи рятувальних робіт при аваріях катастрофах та стихійних лихах.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Технічні засоби спеціальної обробки» сприяють формуванню у здобувачів вищої освіти уявлень про знезараження різноманітних за властивостями об’єктів радіоактивними та отруйними речовинами, біологічними засобами в умовах руйнувань (аварій) радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів, а також під час застосування сучасної зброї.

Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння вмінням застосовувати на практиці проведення дезактивації, дегазації, дезінфекції місцевості та спеціальної обробки населення.

Відмінною особливістю даного курсу є те, що здобувачі вищої освіти повинні набути досвід роботи з технічними засобами спеціальної обробки.

Мета вивчення дисципліни: підготовка фахівців, здатних застосувати спеціальні  процедури   з   відбору зразків радіоактивних, хімічних та біологічних речовин під час надзвичайних ситуацій пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних та радіоактивних речовин.

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен отримати: 

знання: володіння методами безпечного поводження на території, забрудненої радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами; класифікацій приладів та технічних засобів радіаційної, хімічної розвідки і контролю та використовувати їх за призначенням під час ліквідації аварій пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних та радіоактивних речовин; проведення процедур відбору проб різних типів під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин, їх пакування, маркування, забезпечення їх збереження та транспортування;

уміння/навички: здатність проводити оцінку обстановки в осередку аварії з наявністю хімічно-небезпечних речовин, матеріалів радіаційного та біологічного походження; здатність використовувати прилади радіаційної та хімічної розвідки та контролю;  здатність до організації заходів та процедур відбору зразків небезпечних хімічних речовин для якісного реагування на події радіоактивного, хімічного та біологічного характеру; здатність використовувати знання, уміння й навички для розв’язання типових завдань у професійній діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» є підготування фахівців, здатних вирішувати практичні задачі щодо генерування теплоти у технологічних об’єктах, енерготехнологічного комбінування, оптимізації теплових схем процесів хімічної технології та раціонального використання вторинних енергетичних ресурсів, оцінки енергетичної ефективності процесів, скорочення теплових викидів у навколишнє середовище, отримання енергії на основі відновлювальних джерел.

Завданням вивчення дисципліни «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» є навчити майбутніх фахівців навикам грамотного керівництва проектуванням і експлуатацією сучасного хімічного виробництва щодо питань визначення повного резерву енергозбереження, а також основних напрямків і засобів реалізації цього резерву; розробки на базі концепції енергозбереження перспективних моделей і енергозберігаючих і екологічно безпечних теплотехнічних об’єктів; розробки і створення теплотехнічного обладнання на принципі безвідходної технології і інтенсивного енергозбереження, а також найбільш повного використання вторинних енергоресурсів.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Аналітична хімія» сприяють формуванню у здобувачів цілісної системи знань з аналітичної хімії, засвоєння принципів методів аналізу, використання аналітичних реагентів і аналітичних реакцій.

Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння методів хімічного аналізу, вироблення уявлень про роль та місце кожного методу аналізу, підготовку до самостійного виконання найпростіших операцій хімічного експерименту.

Програма вивчення обов’язкової  навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» підготовки бакалавра  зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є принципи і методи визначення якісного та кількісного складу речовини на основі використання хімічних та фізичних властивостей атомів, іонів і молекул.

Дисципліна «Процеси та апарати хімічних виробництв» є однією з основних загально інженерних дисциплін для підготовки бакалавра хімічної технології. У сучасному хімічному виробництві з усього різноманіття технологічних процесів мож­на виділити обмежену кількість основних процесів, які відбуваються в усіх хімічних виробниц­твах у різних сполученнях. Аналіз будь-якої технологічної схеми хімічного виробництва надає можливість переконатися в тому, що означені основні процеси завжди є складовими технологі­чного процесу.

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» підготовки бакалавра  зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» є вивчення закономірностей основних процесів, методів їх раціонального апаратур­но-технологічного оформлення та інженерного розрахунку.

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Органічна хімія» сприяють формуванню у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань з органічної хімії, засвоєння законів органічної хімії, оволодіння  методами органічного синтезу і розрахунків фізико-хімічних параметрів хімічних процесів,  методами фізико-хімічного експерименту.

Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння методів хімічного аналізу, вироблення уявлень про роль та місце кожного методу аналізу, підготовку до самостійного виконання найпростіших операцій хімічного експерименту.

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» підготовки бакалавра  зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Органічна хімія» є властивості речовин, зв’язок їх з будовою і зовнішніми умовами, вплив зовнішніх умов на протікання хімічних реакцій, а також загальні закономірності хімічних процесів.

     Навчальний курс "Загальна хімічна технологія" входить до циклу загально професійних дисциплін та представляє собою введення в хімічну технологію як науку. Метою курсу є знайомство з хімічним виробництвом – складною хіміко-технологічною системою, а також розгляд загальних проблем аналізу і синтезу хімічних виробництв.

      Навчальний курс даної дисципліни містить такі розділи: основи  хімічної технології, основні закономірності хіміко-технологічного процесу, основні показники ефективності хімічної реакції, основи теорії хімічних процесів, гомогенні та гетерогенні хімічні процеси, основи теорії хімічних реакторів, хіміко-технологічні системи, аналіз дефектних елементів хімічного виробництва та побудова набору альтернатив для вирішення складної хіміко-технологічної задачі. Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Загальна хімічна технологія» дозволяють розуміти основні закони функціонування хімічного виробництва, вивчити теоретичні закономірності основних процесів хімічної технології, теорії хімічних реакторів і загальні принципи розробки хіміко-технологічних процесів на основі системного підходу, а також проводити оцінку небезпечних ситуацій в умовах виробництва.

Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Основи проектування хімічних виробництв», дозволяють розуміти принципи  проектування і вдосконалення технологічних процесів хімічної галузі з використанням сучасних методів для попередження виникнення аварійних ситуацій на підприємствах. 

Мета вивчення дисципліни: самостійно працювати з проектно-технічною документацією, закріпити знання, одержані з технології хімічних виробництв, ув'язати їх з проектуванням цих підприємств на основі найновіших досягнень науки і техніки в цих галузях, надати здобувачам достатніх знань з  вирішення завдань проектування і вдосконалення технологічних процесів галузі з використанням сучасних методів  проектування для попередження виникнення аварійних ситуацій хімічного характеру на підприємствах. 

Мета вивчення дисципліни: підготовка фахівців, здатних застосувати теорію і практику захисту населення і території від наслідків руйнувань радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів при виконанні функціо-нальних обов’язків за призначенням в підрозділах оперативно-рятувальних сил ДСНС України.

Мета вивчення дисципліни: набуття здобувачами вищої освіти базової хімічної підготовки, вивчення основних понять і законів загальної та неорганічної хімії, сучасних уявлень про будову, класифікацію та номенклатуру неорганічних речовин, формування базових знань про можливість прогнозування властивостей хімічних елементів та їх сполук, їх практичне використання, а також надбання знань, що допоможуть проводити оцінку небезпечних властивостей матеріалів, їх поведінку в умовах   виробництва та в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Анотація дисципліни

Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» дозволяють розуміти основні закони, фундаментальні основи та принципи загальної та неорганічної хімії, а також проводити оцінку небезпечних властивостей матеріалів, їх поведінку в умовах виробництва та в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчальний курс даної дисципліни містить такі розділи:

  1. Основні закони хімії  та будова хімічних речовин.
  2. Термодинаміка та кінетика хімічних процесів у дисперсних системах.
  3. Реакції в розчинах.
  4. Основи електрохімії.
  5. Властивості s - елементів
  6. Властивості р- елементів
  7. Властивості d - елементів
  8. Властивості f – елементів

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Будова та експлуатація спеціальної техніки» є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь: з улаштування базових шасі, що використовуються для сучасної спеціальної техніки; з порядком організації експлуатації спеціальної техніки в органах та підрозділах ДСНС України; з вибору типу та прийняття рішень щодо застосування спеціальної техніки під час виконання оперативних дій при ліквідації надзвичайних ситуацій, які пов’язані з розливами та/або викидами небезпечних хімічних або радіоактивних речовин на різних об’єктах.

Відповідно предметом вивчення навчальної дисципліни є спеціальні транспортні засоби, протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежне устаткування, пожежно-рятувальні пристрої та інструменти.

Знання отримані майбутнім фахівцем під час вивчення цієї дисципліни стануть йому необхідними у подальшій практичній діяльності в підрозділах, які мають відношення до аварійно-рятувальних формувань.